back to home dude

Commit .5

Commit .5

về Commit .5

Thắng càng nhiều điểm càng tốt! Tiêu diệt những kẽ thù màu cam va đứng ở một vị trí cụ thể để ăn điểm! Càng vào sâu trò chơi sẽ càng khó hơn!