back to home dude

Commissar Lite

Commissar Lite

Về Commissar Lite

Cố gắng để đạt được vùng lãnh thổ. Đánh bại tất cả kẻ thù bạn gặp phải.