back to home dude

Commando Strike

Commando Strike

về Commando Strike

Bảo vệ lá cờ của Liên Hơp Quốc! Loại bỏ tất cả những kẻ tấn công!