back to home dude

Colussus 1

Colussus 1

Về Colussus 1

Giành chiến thắng trong trò chơi kéo máy này khi bạn có 3 cái giống nhau xuất hiện trên một hàng.