back to home dude

Color Link-A-Pix

Color Link-A-Pix

về Color Link-A-Pix

đây là trò chơi cho những tay chơi kỳ cựu! Kết nối những con số với nhau bằng cách đi qua một số lượng hộp đúng! Nếu bạn đi đúng đường, bạn sẽ bắt đầu nhận ra dấu hiệu!