back to home dude

Cold Fusion

Cold Fusion

về Cold Fusion

lấy càng nhiều điểm càng tốt trước khi hết giờ! Làm tan chảy những mẫu thạch anh lục bằng cách nhấp vào những nhóm gồm ít nhất 2 mẫu giống nhau, những nhóm lớn sẽ đáng giá nhiều điểm thưởng hơn.