back to home dude

Coi chừng ly bia của tôi

Coi chừng ly bia của tôi

về Coi chừng ly bia của tôi

Hãy giữ cho ly thẳng đứng để bia không bị đỗ ra ngoài. Lưu điểm bằng cách nhấp vào nút lưu sau khi hoàn tất trò chơi