back to home dude

Coffee Break Hero

Coffee Break Hero

Về Coffee Break Hero

Vào vai của những kẻ phiêu lưu và hoàn thành những nhiệm vụ khác nhau. Đánh bại một số lượng kẻ thù và tập hợp một vài món đồ. Sau khi bạn hoàn thành cuộc chơi, bạn có thể trở về nhà và mua thêm nâng cấp để lớn mạnh hơn!