back to home dude

Coffee Bar

Coffee Bar

về Coffee Bar

hãy bắt đầu với quán cà phê của chính bạn! Trộn lẫn những nguyên liệu khác nhau để tạo ra nhiều loại cà phê khác nhau. Khi bạn tiến lên càng xa, bạn sẽ phải gặp nhiều khó khăn hơn khi thỏa mãn từng khách hàng!