back to home dude

Cờ Rô Bô

Cờ  Rô Bô

về Cờ Rô Bô

chơi cờ, nhưng cẩn thận: những con rô bốt này không phải những tên lính mới!