back to home dude

Cô bé quàng khăn đỏ

Cô bé quàng khăn đỏ

Về Cô bé quàng khăn đỏ

Hãy giúp cô bé quàng khăn đỏ tới chỗ bà an toàn. Trên đường đi, bạn phải nhặt trái cấy, thả tự do cho đọng vật và tránh không rơi xuống gai.