back to home dude

Clown Carnage

Clown Carnage

về Clown Carnage

Hãy giết tất cả những chú hề bằng súng của bạn! Nếu bạn đương đầu với một số lượng lớn các chú hề, bạn luôn có thể núp vào trong vài giây!