back to home dude

ClickDeath bắc cực

ClickDeath bắc cực

về ClickDeath bắc cực

Hãy cố gắng giết tất cả các nhà khoa học bằng cách gây ra tai nạn. Điều khiển các đồ vật trong trò chơi để gây ra các sự việc ngoài ý muốn!