back to home dude

Civilizations Wars 1

Civilizations Wars 1

về Civilizations Wars 1

Đảm nhận những tòa nhà bằng cách di dời những đội quân từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. Tập hợp những thủy tinh cho phép màu. Xem bạn có thể đảm nhận cả thế giới không nhé?