back to home dude

Civilizations War - Ice Legend

Civilizations War - Ice Legend

về Civilizations War - Ice Legend

Hãy xâm chiếm tất cả những ngôi nhà trong điều kiện đá lạnh. Đầu tiên bạn hãy nghĩ ra chiến thuật trước, sau đó là tấn công!