back to home dude

Civiballs 2

Civiballs 2

về Civiballs 2

Cắt những chuỗi để thả những trái banh màu sao cho chúng vào đúng chậu và hoàn tất trò chơi. Bạn có thể tìm ra đúng thứ tự sao cho tất cả vào đúng vị trí?