back to home dude

City Siege 1

City Siege 1

về City Siege 1

Thành phố của bạn đã rơi vào tay của kẻ thù. Bạn sẽ làm gì để lấy lại thành phố đã bị đánh mất?