back to home dude

Cindy 2: Hairdresser

Cindy 2: Hairdresser

Về Cindy 2: Hairdresser

Vào vai Cindy và bắt đầu tiệm chăm sóc tóc của bạn! hãy phục vụ từng khách hàng, cắt tóc cho họ và tích lũy tiền để chuyển sang cấp độ kế tiếp!