back to home dude

Chuyến đi sâu thẳm

Chuyến đi sâu thẳm

Về Chuyến đi sâu thẳm

Tạo những nhóm từ 3 con sứa giống nhau trở lên. Đó là cách duy nhất khiến cho đại dương sâu thẳm trở lại an toàn.