back to home dude

Chuột chũi vận chuyển

Chuột chũi vận chuyển

về Chuột chũi vận chuyển

Hãy giúp chú chuột chũi vận chuyển đồ qua hầm mỏ. Thỉnh thoảng sẽ có đồ rơi xuống thêm từ trên trần. Hãy an toàn vận chuyển mọi thứ tới đích nha.