back to home dude

Chuỗi Bom Vô Hạn

Chuỗi Bom Vô Hạn

về Chuỗi Bom Vô Hạn

Đặt những quả bom vào đúng chỗ và làm cho những quả bom khác phát nổ.