back to home dude

Chuck Cưa Máy

Chuck Cưa Máy

Về Chuck Cưa Máy

Đây là Chuck. Chuch thích chặt cây với chiếc cưa máy của anh ta. Chuck không muốn bị những cành cây rơi xuống trúng đầu. Bạn có thể giúp Chuck không?