back to home dude

Chú chim nổi giận Rio

Chú chim nổi giận Rio

về Chú chim nổi giận Rio

Nhắm đúng sao cho những con chim nổi giận này thổi bay cái tháp. Khi bạn sử dụng càng ít chim, bạn sẽ có cơ hội đạt điểm cao.

Tải về

Chú chim nổi giận Rio