back to home dude

Chrome Wars Arena

Chrome Wars Arena

về Chrome Wars Arena

Thiết kế một con người máy thật mạnh và thông minh. Sau đó hãy tiến lên và chiến đấu với những người máy thù địch trong đấu trường,và chiến thắng!