back to home dude

Christmas Sweeper

Christmas Sweeper

về Christmas Sweeper

Hãy kết hợp những món quà giáng sinh giống nhau thành bộ 3 hoặc nhiều hơn. Bạn phải loại bỏ những miếng tối màu và đi đến cửa tiếp.