back to home dude

Chồng Kẹo

Chồng Kẹo

về Chồng Kẹo

Hãy loại bỏ tất cả những viên kẹo bằng cách nhấn vào các nhóm có từ 3 viên trở lên.