back to home dude

Chồng chất niềm vui

Chồng chất niềm vui

về Chồng chất niềm vui

Đặt các vật thể khác nhau trên đầu nhau sao cho không phải là một hình dạng duy nhất rời khỏi màn hình trước khi hết giờ!Chú ý vào hướng và sức mạnh của gió và cố gắng để đạt được số điểm cao nhất!