back to home dude

Chomping Chimp

Chomping Chimp

về Chomping Chimp

Đu từ cây này qua cây khác và nhặt tất cả trái cây. Sau đó, bạn có thể đu qua khu vực vòng tròn vàng để chuyển sang cấp độ kế tiếp. Trên một vài cây, bạn chỉ có thể đu qua một lần.