back to home dude

Chơi trống Z 3003

Chơi trống Z 3003

Về Chơi trống Z 3003

Mục tiêu duy nhất của bạn là chơi nhạc. Hãy dùng bàn phím hoặc chuột để nhấn các nút khác nhau của bộ trống này. Hãy thử các phong cách khác nhau.