back to home dude

Chơi trở lại

Chơi trở lại

về Chơi trở lại

Một con quái vật từ quá khứ đã mất năng lượng. Giúp chú ta để làm cho chú ta trở nên mạnh mẽ như trước đây.