back to home dude

Chocolate Rambo

Chocolate Rambo

về Chocolate Rambo

Hãy cẩn thận, bạn bị tấn công từ mọi phía. Hãy bảo vệ chính mình và tiêu diệt kẻ thù, những kẻ đang càn quét ngôi nhà của bạn