back to home dude

Cho chúng ăn 2

Cho chúng ăn 2

về Cho chúng ăn 2

Bạn là kẻ khát máu Piranha. Thi hành nhiệm vụ bắt đầu ở mỗi giai đoạn bằng cách ăn những con cá và con người. Tích lũy máu để mua thêm nâng cấp.