back to home dude

Chip Family

Chip Family

Về Chip Family

Gia đình sóc thì đang chuẩn bị cho mùa đông. Chúng thu thập nhiều hạt nhất có thể nhưng chúng đang bị kẹt giữa những căn nhà bằng gỗ và những căn nhà bằng đá. Làm gì bây giờ? Bạn có thể giúp chúng bằng việc để chúng tránh xa, để chúng có thể thu thập được nhiều hạt. Bạn càng di chuyển ít bao nhiêu, số điểm của bạn càng cao bấy nhiêu. Bạn đang chờ đợi điều gì? Hãy giúp gia đình họ.