back to home dude

Chính trị

Chính trị

về Chính trị

Bạn đã được bầu cử làm thị trưởng thành phố, nhưng bạn hết sạch tiền và không có khả năng làm gì cho mọi người. Hãy ra ngoài và ăn trộm tiền nhưng phải đề phòn bị phát hiện bởi nhà báo và biệt độ bí mật.