back to home dude

China Mahjong

China Mahjong

Về China Mahjong

hãy làm cho những con Mạc Chược này biến mất bằng cách nối những viên có hình giống nhau lại sao cho những viên này không nằm gần nhau ít nhất 1 bên.