back to home dude

Chimps Ahoy

Chimps Ahoy

Về Chimps Ahoy

Vua Ragoo đã chiếm lấy ngôi làng của bạn! Dĩ nhiên là bạn sẽ lấy lại ngôi làng của mình sớm nhất có thể. Nhưng những ngôi làng lân cận cũng bị chiếm. Là một cướp biển nhiệm vụ của bạn là giúp đỡ nhau vậy nên hãy ra khơi và bắt đầu trận chiến.