back to home dude

Chiến trường chiến tranh thế giới

Chiến trường chiến tranh thế giới

về Chiến trường chiến tranh thế giới

Bảo vệ căn cứ của bạn khỏi kẻ thù! Bắn hạ tất cả các quân lính trước khi chúng bắt đầu phá hủy tòa nhà. Bạn có thể kiếm đủ tiền để mua tất cả những nâng cấp trong trò chơi này không?