back to home dude

Chiến Tranh Leon

Chiến Tranh Leon

Về Chiến Tranh Leon

Vào vai một con người hoặc một con quỷ. Cái tốt sẽ chiếm ưu thế, hay cái xấu? Điều đó tùy thuộc vào bạn.