back to home dude

Chiến tranh giữa các họa sĩ

Chiến tranh giữa các họa sĩ

về Chiến tranh giữa các họa sĩ

Hãy đoán bức tranh đại diện cho điều gì! Chú ý là câu trả lời phải được viết bằng tiếng Anh!