back to home dude

Chiến tranh: bảo vệ toà tháp

Chiến tranh: bảo vệ toà tháp

về Chiến tranh: bảo vệ toà tháp

Hãy đưa quân đội và những người phòng vệ tới đúng vị trí và chờ kẻ thù tấn công.