back to home dude

Chiến Tranh Bắn

Chiến Tranh Bắn

về Chiến Tranh Bắn

Bắn đồ vào những đối thủ của bạn. Hãy chắc chằn rằng chúng không bắn trúng bạn trước.