back to home dude

Chiến đấu cùng Tribot

Chiến đấu cùng Tribot

Về Chiến đấu cùng Tribot

Hạ gục kẻ thù trong trò chơi chiến đấu cùng người máy này. Chuyển đỗi giữa 3 chú người máy và học những bước chuyển đặc biệt để đánh bại đám kẻ thù.