back to home dude

Chiến cùng chú ngựa

Chiến cùng chú ngựa

về Chiến cùng chú ngựa

Bạn và chú ngựa của bạn phải chiến đấu lại kẻ thù. Hãy bảo vệ bản thân và giải cứu thế giới.