back to home dude

Chiếc hộp màu xanh

Chiếc hộp màu xanh

về Chiếc hộp màu xanh

Trong trò chơi này, nhiệm vụ của bạn là xếp 2 khối hộp Xanh lại gần nhau. Bẳng cách nào? Hãy di chuyển những khối hộp và những vật khác để xếp những khối hộp Xanh lại gần nhau.