back to home dude

Chiếc hộp đánh thức 3

Chiếc hộp đánh thức 3

về Chiếc hộp đánh thức 3

Đánh thức chiếc hộp bằng cách làm cho nó rơi xuống đất. Để thực hiên được điều này, bạn phải treo những khối gỗ vào đúng vị trí sao cho nó mất thăng bằng và chiếc hộp rơi xuống.