back to home dude

Chiếc bình dễ vỡ

Chiếc bình dễ vỡ

Về Chiếc bình dễ vỡ

Bạn thực sự muốn có chiếc bình đẹp. Loại bỏ tất cả những món đồ bằng gỗ mà không để cho chiếc bình nào rơi xuống sàn nhà.