back to home dude

Chicken House

Chicken House

Về Chicken House

Chặt vào những cột sao cho chúng đập vào những con gà và trứng gà.Những cột lớn cần được chặt thành từng mảnh nhỏ.