back to home dude

Chìa khóa Mạt Chược

Chìa khóa Mạt Chược

về Chìa khóa Mạt Chược

Hãy tìm ra 2 con cờ giống nhau để lấy chúng ra. Sau đó tiếp tục đến khi tất cả chúng biến mất.