back to home dude

Chỉ ra và nhấn: tranh khâu

Chỉ ra và nhấn: tranh khâu

về Chỉ ra và nhấn: tranh khâu

Hãy tìm điểm khác nhau giữa 2 bức tranh.