back to home dude

Chỉ huy hỗn chiến

Chỉ huy hỗn chiến

về Chỉ huy hỗn chiến

Hãy dùng các toà nhà, xe tăng và binh lính để bảo vệ căn cứ.